Lớp thiền online

Loạt chương trình Inner Peace_Bình an nội tại là chuỗi hành trình giúp bạn hiểu thêm về thiền Sahaja Yoga cũng như chính bản thân mình.

Bạn sẽ biết tường tận ý nghĩa thật sự của thiền định là gì, làm sao để đạt được và duy trì thiền định trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Chúng tôi hy vọng rằng những phương pháp đơn giản trong chương trình sẽ giúp bạn tìm về với sự tĩnh lặng của bình an nội tại.