Lớp thiền online – buổi 2

Bây giờ, chúng ta hãy làm rõ những nền tảng cơ bản thông
qua trải nghiệm thiền định thật sự

Audio của buổi học

Chỉ có thông qua sự tự nhận thức, chúng ta mới trải nghiệm được thiền định.

Với những bài thuyết giảng về Sahaja Yoga, Shri Mataji đã giúp rất nhiều người đạt được sự trải nghiệm tinh thần đặc biệt này.

Bà đã đi khắp nơi trên thế giới và thực hiện nhiều bài nói chuyện, đem đến trải nghiệm cho cộng đồng mà không hề nhận bất kỳ chi phí nào.Tổng hợp các buổi


Buổi thứ 3